TổNG Bí THư NGUYễN PHú TRọNG GửI đIệN CHúC MừNG CHủ TịCH ĐảNG NHâN DâN MôNG Cổ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng đến ông Luvsannamsrain Oyun-Erdene, Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ Luvsannamsrain Oyun-Erdene. (Nguồn: montsame)

Nhân dịp Đảng Nhân dân Mông Cổ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội Mông Cổ khóa IX ngày 28/6, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng đến ông Luvsannamsrain Oyun-Erdene, Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ.

Đọc bài gốc tại đây.

2024-07-10T08:10:37Z dg43tfdfdgfd